Privacybeleid | Alix & Baxter

Privacybeleid


BEGRIPPEN & TOEPASSELIJKHEID

Op alle aanbiedingen, bestellingen en overeenkomsten van Smaak Retail B.V. zijn deze algemene voorwaarden van toepassing. Tenzij Smaak retail B.V. zich schriftelijk met andere voorwaarden akkoord verklaart. Aan eventueel overeengekomen afwijkingen kunt u geen rechten voor toekomstige transacties ontlenen. Het accepteren van een aanbieding en het doen van een bestelling houdt in dat u de toepasselijkheid van deze voorwaarden aanvaardt.

PRIJZEN & KOSTEN

Alle prijzen die op de website van Smaak Retail B.V. staan vermeld zijn inclusief 21% BTW. Er worden altijd verzendkosten berekend bij verzendingen binnen Nederland. De verzendkosten bedragen altijd €4,95. De verzendkosten die bij verzendingen naar het buitenland in rekening worden gebracht zijn per land verschillend en kunt u opvragen bij Smaak Retail B.V. Als u meerdere artikelen bestelt, blijft de hoogte van de verzendkosten gelijk. Zolang de overeenkomst niet tot stand is gekomen, is Smaak Retail B.V. bevoegd de prijzen en de verdere voorwaarden te wijzigen.

LEVERINGEN

Smaak Retail B.V. streeft ernaar alle bestellingen die op voorraad zijn binnen 2-4 dagen te verzenden. Bestellingen die niet op voorraad zijn proberen we binnen 3-4 weken na ontvangst van de betaling te verzenden naar het door u opgegeven adres. Als artikelen een langere levertijd hebben of (tijdelijk) niet geleverd kunnen worden zal u binnen enkele dagen via e-mail hiervan op de hoogte gesteld worden. Smaak Retail B.V. is niet aansprakelijk voor vertragingen die worden veroorzaakt door Post NL, DHL & UPS. Smaak Retail B.V. is niet aansprakelijk voor welke schade dan ook als gevolg van het overschrijden van de aangekondigde levertermijnen. Smaak Retail B.V. betracht de grootste zorgvuldigheid bij het in ontvangst nemen van bestellingen en het verzenden van bestelde artikelen. Desondanks kan het voorkomen dat een bestelling niet of onvolledig wordt geleverd. U dient dit binnen 7 dagen na ontvangst van de artikelen te melden. De levering zal dan eventueel op kosten van Smaak Retail. B.V. worden aangevuld of opnieuw worden gedaan.

BETALINGSMOGELIJKHEDEN

De overeenkomst tot koop en verkoop komt tot stand op het moment dat u het aanbod aanvaardt en u voldoet aan de daarbij gestelde voorwaarden. Zolang de ontvangst van deze aanvaarding niet per e-mail is bevestigd, kan de klant de overeenkomst ontbinden. Het verschuldigde bedrag kan betaald worden via IDEAL, Visa en MasterCard & Paypal. Smaak Retail B.V. accepteert IDEAL betalingen via ABN-AMRO, Rabobank, Fortis, ING, SNS bank, ASN Bank, Friesland Bank, Triodos, KNAB, Regio Bank en van Lanschot. Bij betaling met Visa of MasterCard behoudt Smaak Retail B.V. zich het recht voor om te controleren of de kaart geldig is, of er voldoende bestedingsruimte is voor het afschrijven van het aankoopbedrag en of uw adresgegevens juist zijn. Bij betalingen met iDeal wordt er gebruik gemaakt van de internetkassa van Multisafepay. Bij betalingen met Visa of MasterCard wordt er gebruik gemaakt van Multisafepay. Deze payment provider verzorgt de afhandeling van de transacties.

RECLAMATIE & RETOURNEREN

Wij doen er alles aan om u een perfect product te leveren. Smaak Retail B.V. raadt aan de geleverde artikelen onmiddellijk na ontvangst te inspecteren. Mochten de bestelde artikelen niet aan uw verwachtingen voldoen, aarzel dan niet om ons per e-mail daarvan op de hoogte te stellen. Smaak Retail B.V. zal proberen eventuele problemen of klachten altijd in overleg met u en op de best mogelijke manier op te lossen. Indien er binnen 7 dagen door Smaak Retail B.V. geen schriftelijke bezwaren zijn ontvangen, gaat Smaak Retail B.V. er van uit volledig aan haar verplichtingen te hebben voldaan. U heeft het recht de door Smaak Retail B.V. geleverde artikelen binnen 14 dagen na ontvangst te retourneren. Tijdens de zichttermijn van 14 dagen dient u zorgvuldig om te gaan met de artikelen en de verpakking. U zal het product slechts in die mate uitpakken of gebruiken voor zover dat nodig is om te kunnen beoordelen of u het product wenst te behouden. De artikelen kunnen binnen het zichttermijn worden geretourneerd in de originele verpakking, onder toezending van een kopie van de betreffende factuur en retourformulier. U bent zelf verantwoordelijk voor betaling van de gerelateerde verzendkosten. Indien de artikelen ongebruikt en onbeschadigd zijn en tijdig en correct zijn geretourneerd, voldoet Smaak Retail B.V. de betaalde prijs exclusief de verzendkosten, uiterlijk binnen 14 dagen na retourontvangst van de artikelen. Wanneer de door Smaak Retail B.V. afgeleverde artikelen niet binnen 14 dagen na ontvangst worden teruggezonden, gelden de zaken als geaccepteerd.

AANSPRAKELIJKHEID

Iedere aansprakelijkheid van Smaak Retail B.V., van het personeel en de producten van Smaak Retail B.V. voor alle schade, van welke aard ook, direct of indirect, wordt uitgesloten. Smaak Retail B.V. is evenmin aansprakelijk voor de schade die bij uitvoering van de overeenkomst door derden wordt veroorzaakt. Smaak Retail B.V. aanvaardt geen aansprakelijkheid voor eventuele schade voortvloeiend uit het gebruik van de producten van Smaak Retail B.V. De aansprakelijkheid van Smaak Retail B.V. is steeds beperkt tot maximaal het bedrag van de aankoopprijs van het desbetreffende artikel. Voor misverstaan, verminkingen, vertragingen of niet behoorlijk overkomen van bestellingen en mededelingen ten gevolge van het gebruik van Internet of enig ander communicatiemiddel in het verkeer tussen u en Smaak Retail B.V., dan wel tussen Smaak Retail B.V. en derden, voor zover betrekking hebbend op de relatie tussen u en Smaak Retail B.V., is Smaak Retail B.V. niet aansprakelijk, tenzij er sprake mocht zijn van opzet of grove schuld van Smaak Retail B.V.

OVERMACHT

In een situatie van overmacht worden de verplichtingen van Smaak Retail B.V. opgeschort. Als de periode waarin de overmacht zich voordoet langer is dan twee maanden, heeft zowel u als Smaak Retail B.V. het recht de overeenkomst zonder enige verplichting tot het betalen van schadevergoeding te ontbinden. Er is onder andere sprake van overmacht in geval van stakingen, storingen, import/exportverboden, natuurrampen ongeacht of dit zich voordoet bij Smaak Retail B.V. of bij de toeleveranciers van Smaak Retail B.V.

Privacy Policy - Laatst gewijzigd op 24-5-2018

Via de website van smaakamsterdam.com kun je je persoonsgegevens achterlaten. Voor een bestelling in onze webshop of bijvoorbeeld een contactformulier. Wij gebruiken persoonsgegevens uitsluitend ten behoeve van het doel waarvoor de gegevens zijn ingevuld. In geval van een bestelling zullen wij je gegevens uitsluitend gebruiken voor de juiste uitvoer van de overeenkomst en in geval van een ingevuld contactformulier gebruiken wij je gegevens alleen voor het goed beantwoorden van de gestelde vraag.

Gegevens om bestellingen te verwerken

Bij bestellingen vragen wij om: naam, adres (factuuradres, afleveradres), e-mailadres, telefoonnummer en betaalgegevens. Al deze gegevens zijn nodig om jouw bestelling uit te voeren. Als je genoemde gegevens aan ons moet verstrekken, gebeurt dit in een beveiligde omgeving. Tevens zullen jouw gegevens ook alleen in een beveiligde omgeving worden opgeslagen.

Als je niet wilt dat wij deze gegevens bewaren dan kun je dit aangeven bij je contactpersoon of door te e-mailen naar info@smaakamsterdam.nl of te bellen naar ons kantoor te vragen naar de FG (Functionaris Gegevensbescherming) Niels Wijbenga. Wij zullen op eerste verzoek alle in ons bezit zijnde persoonsgegevens verwijderen.

Veiligheid van je persoonsgegevens

Wij hebben passende technische en organisatorische maatregelen genomen om de persoonsgegevens te beveiligen tegen verlies, of tegen iedere vorm van onrechtmatige verwerking.

Wij verstrekken geen persoonsgegevens aan partijen buiten de EU en uitsluitend persoonsgegevens aan derden wanneer dit noodzakelijk is voor onze bedrijfsvoering. Denk hierbij aan het verzorgen van de financiële administratie of het verzorgen van nieuwsbrieven en uitnodigingen.

Subverwerkers: TriplePro Online Marketing, Google, Facebook, Mailchimp, Pay.nl

Rechten

Het is altijd mogelijk om via onze FG op te vragen welke gegevens wij in ons bezit hebben. En je kan ons altijd verzoeken deze aan te vullen, te verwijderen of af te schermen. Dit kun je doen door te e-mailen naar info@smaakamsterdam.nl of te bellen naar ons kantoor en te vragen naar de FG (Functionaris Gegevensbescherming).

Klachten

Mocht je een klacht hebben over de verwerking van persoonsgegevens dan kun je deze klacht indienen via onze contactpagina. Komen wij er samen niet uit dan vinden wij dit natuurlijk erg vervelend. Echter heb je altijd het recht een klacht in te dienen bij de Autoriteit Persoonsgegevens, dit is de toezichthoudende autoriteit op het gebied van privacybescherming.

BEDRIJFSGEGEVENS

Smaak Retail B.V.

Bezoek- en Postadres
Modemstraat 19

1033 RW Amsterdam

E-mail: info@smaakamsterdam.nl

Tel.: +31 203080090
KvK: 50052837
BTW-nummer: NL8225.20114.B01